Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie

Post-corona shared mobility. Modelling and controlling virus spread processes in shared mobility networks

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

(kierownik projektu: dr inż. Rafał Kucharski)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1.10.2021 r. jest doktorantem w szkole doktorskiej.

 

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie z matematyki, informatyki lub matematyki komputerowej
  • zainteresowania naukowe związane z miejskimi systemami transportowymi i modelowaniem złożonych procesów stochastycznych
  • umiejętność programowania w języku Python oraz umiejętność analizy statystycznej duzych zbiorów danych popartezrealizowanymi projektami
  • dobra znajmość języka angielskiego w mowie i piśmie

Opis projektu:

https://rafalkucharskipk.github.io/jobs/

Opis zadań:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarze modelowania i analizy miejskich systemów transportowych, z wykorzystaniem narzędzia symulacji, analizy danych, optymalizacji lub uczenia maszynowego
  • aktywny udział w spotkaniach grup badawczych
  • współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu,w tym zaangazowanie w przygotowywaniu prezentacji oraz publiakcji

Zakres prac:

You will reconstruct and analyse contact networks emerging in ride-sharing systems. You will apply existing and develop new models to match mobility demand into shared-rides. You will employ epidemic models on the networks. You will apply behavioural findings and translate it into network connectivity. You will run multi-dimensional stochastic simulations of various network and demand settings to quantify and synthesize virus exposure in shared mobility. You will propose methods that will limit spreading and eventually halt it.
Wymagane kwalifikacje [w języku angielskim]
We are looking for enthusiastic and motivated applicants with a background in networks and data. Open-minded applicants ready to apply their skill on the interdisciplinary ground (mobility, behaviour, epidemics, network science, data analytics) welcomed. The candidate should hold a STEM masters degree (preferably Computer Science, Mathematics, Physics or Engineering), shall have basic coding and data analysis skills. Fluent reading and writing English is essential for this position.

Typ konkursu NCN: OPUS


Termin składania ofert: 10.09.2021 r., 23:59.


Forma składania ofert: email


Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na łączny okres do 36 miesięcy.


Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
•    życiorys (z uwzględnieniem: osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą. warsztatów i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych),
•    plan badawczy związany z zakresem projektu
•    opis zainteresowań naukowych
•    informację o przetwarzaniu danych osobowych


Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: rafal.kucharski@uj.edu.pl ( temat: Stypendium OPUS)
Wyselekcjonowani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line.
Rozstrzygnięcie konkursu nąstąpi do 25.09.2021 r.

 

Data opublikowania: 26.08.2021
Osoba publikująca: Marta Wlazło