Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Informatyki Analitycznej

INFORMACJE O KONKURSIE

DZIEKAN                                                               

WYDZIAŁU MATEMATYKI

I INFORMATYKI

Adres siedziby 30-348 Kraków, ul.Łojasiewicza 6

tel./fax.: 12 664 66 29

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

w Instytucie Informatyki Analitycznej

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art.113, 116 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
 2. odpowiedni dorobek naukowy;
 3. czynny udział w życiu naukowym;
 4. doświadczenie w pracy dydaktycznej - wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
 • autoreferat uwzglęniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
 • formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 • opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej - z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113  ustawy Prawo o szkolnicwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 23 lipca 2020.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 15 września 2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 24 września 2020.

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

 

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Data opublikowania: 24.07.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek