Regulamin

Terminy składania wniosków

Dział Spraw Studenckich

 

Akty prawne powszechnie obowiązujące

Dział Spraw Studenckich

 

Akty prawne wewnętrzne dla studentów

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 60 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - student

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (1) wiek 26 lat, małżonek, dziecko

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa

Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Oświadczenie studenta o braku stałego adresu zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Zaświadczenie o wysokości średniej ocen z innej uczelni

 

Akty prawne wewnętrzne dla doktorantów

Dział Spraw Studenckich

 

Cenne źródło bieżących informacji

Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ze szczególnym uwzględnieniem FAQ

 

Przypominamy, że w przypadku niepełnoletniego rodzeństwa studenta/doktoranta prosimy o przynoszenie odpisów skróconych aktów urodzenia a nie zaświadczeń ze szkół. Zaświadczenia ze szkół zbieramy wyłącznie od rodzeństwa pełnoletniego. Od rodzeństwa niepełnosprawnego, które jest pełnoletnie i się nie uczy wymagamy przedłożenia orzeczenia o niepełnosprawności.

Do wniosku prosimy dołączać oryginalne dokumenty do wglądu. Jeśli nie ma konieczności ich zostawienia, potwierdzimy je za zgodność, oryginały zwracając Państwu.