Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/21. Akademiki, stypendia socjalne i naukowe - wnioski oraz terminy

W związku z sytuacją epidemiczną, podjęto decyzje dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/21. Przyjęto następujące założenia:


1. Zajęcia laboratoryjne oraz ćwiczenia dla I roku studiów I stopnia będą odbywać się stacjonarnie.
2. Zajęcia laboratoryjne oraz ćwiczenia dla pozostałych lat  prowadzone będą zdalnie.
3. Pozostałe zajęcia (w tym: wykłady i seminaria) dla wszystkich studentów będą odbywać się zdalnie.
4. Wyjątki: przy jednomyślnej zgodzie studentów, prowadzących, koordynatora przedmiotu i kierownika studiów i za zgodą dziekana będzie możliwość przeprowadzenia stacjonarnie zajęć ujętych w punktach 2 i 3. Szczegółowe zasady wyrażania zgody przez studentów zostaną ustalone w porozumieniu z WRSS WMiI UJ.
5. Weryfikacja efektów kształcenia zasadniczo odbywać się będzie stacjonarnie, choć w uzasadnionych sytuacjach możliwa jest także zdalna. Zasady ogłaszania terminów stacjonarnej weryfikacji efektów kształcenia zostaną ustalone w porozumieniu z WRSS WMiI UJ.
6. Pomimo postanowień 1-3, harmonogram zajęć będzie ułożony z przypisaniem zajęć do sal.

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

 

 

Rozpatrzono wnioski o miejsce w domu studenckim w II turze

Rozpatrzone zostały wnioski w ramach II tury z uwzględnieniem pierwszeństwa dla studentów przyjętych na I rok studiów. Z uwagi na dużą liczbę osób, które nie otrzymały miejsca w akademiku, w którym chciałyby zamieszkać lub nie otrzymały żadnego miejsca, wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, aby mogły wziąć udział w kolejnej turze bez konieczności ponownej rejestracji.

Zatem status gotowy do rozpatrzenia jest równorzędny z rozpatrzeniem negatywnym. Osoby, które nie chcą brać udziału w kolejnej turze mogą złożyć rezygnację z aplikowania w systemie USOSweb.

III tura będzie dostępna w systemie USOSweb w terminie 21-23 września. Wyniki zostaną podane przed 25 września tak, aby pozwoliły osobom, które obecnie zajmują miejsca na okres wakacyjny miały szansę otrzymania miejsca przed terminem wyprowadzek.

Osoby, które nie zamierzają wprowadzić się do przyznanego akademika, mogą skorzystać z giełdy zamiany miejsc w systemie USOSweb, wnioski są dostępne w zakładce "Dla wszystkich">"Wnioski".

Studenci oraz studentki, które nie zamierzają wykorzystać przyznanych skierowań proszeni są o rezygnację w systemie USOSweb, aby miejsce mogła otrzymać inna osoba.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową na adres: pomoc.materialna@samorzad.uj.edu.pl

 

 

Stypendia socjalne, naukowe i akademiki

W roku akademickim 2020/21 dokumenty, które należy dołączyć do wniosku składamy w następującej formie:

- w oryginale: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, zaświadczenia ze szkoły/uczelni, o zarobkach za drugi miesiąc pracy. Dokumenty te zostają w dokumentach (tak jak w poprzednich latach).

- w formie kserokopii, załącznika: akty urodzenia, umowy, PIT-y, nakazy płatnicze, wyroki o alimentach, potwierdzenie korzystania z Funduszu Alimentacyjnego.

Osoby, które w ubiegłym roku dostarczyły zaświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny z MOPS/GOPS, w tym roku nie muszą togo robić. Zaświadczenia z poprzedniego roku uznawane są za ważne.

 

Wnioski o stypendium socjalne należy przysyłać w wersji papierowej pocztą (wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarte we wniosku informacje). Data złożenia to data stempla pocztowego.

Kontakt osobisty z koordynatorem może się odbyć tylko w szczególnych przypadkach po umówieniu się na konkretną godzinę.

W przypadku obniżenia wynagrodzenia "z powodu przeciwdziałania COVID-19" należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o obniżeniu wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID wraz z informacją o dochodach netto za wszystkie poszczególne miesiące, w których wynagrodzenia było obniżone. W przypadku
działalności gospodarczej przedłozyć należy dokument potwierdzający obniżenia dochodu.

Wnioski o stypendium specjalne oraz zapomogi do 30.09.2020 można składać tylko drogą elektroniczną (USOSweb).

W przypadku stypendium rektora, potwierdzaniem średniej w sekretariacie będzie zajmował się koordynator.

Akademiki - wyniki II tury wniosków o akademik powinny zostać podane do wiadomości 18.09, a giełda zamiany miejsc w systemie USOSweb będzie uruchomiona w weekend (19-20.09.2020). III tura składania wniosków o akademik będzie trwać od 21 do 23.09, a wyniki zostaną podane 25.09.

Do wniosku w systemie USOSweb należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny za miesiąc sierpień w formie załączników (np.: zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach netto lub wyciąg z konta z pensją za sierpień, nakaz płatniczy w przypadku gospodarstwa i inne, zgodnie z indywidualną sytuacją wioskodawcy).

Więcej informacji znaleźć można na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/

 

 

 

Data opublikowania: 15.09.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek