Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie

Między teorią ergodyczną a kombinatoryczną teorią liczb

realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ pod kierownictwem Borysa Kucy

Stypendystą może zostać osoba, która jest studentem/studentką studiów pierwszego lub drugiego stopnia na UJ. Stypendium ma na celu wsparcie materialne dla zdolnych studentów zainteresowanych tematyką z szeroko rozumianej teorii układów dynamicznych, kombinatoryki i teorii liczb oraz stop-niowe wdrażanie ich do pracy nad otwartymi problemami naukowymi.

Wymagania:

· bardzo dobre wyniki dotychczasowych studiów;

· dobra znajomość języka angielskiego;

· doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych nie jest wymagane, ale będzie dodatkową zaletą.

Opis zadań:

· zapoznawanie się z literaturą naukową w języku angielskim dotyczącą teorii ergodycznej, kom-binatoryki, teorii liczb i pokrewnych zagadnień powiązanych z tematyką projektu; celem jest wy-robienie sobie ogólnego pojęcia na temat aktualnego stanu wiedzy oraz przyswojenie technik ba-dawczych stosowanych w wyżej wymienionych dziedzinach;

· prowadzenie badań naukowych na tematy leżące na pograniczu teorii ergodycznej (lub szerzej teorii układów dynamicznych) oraz kombinatoryki i teorii liczb;

· w razie uzyskania nowatorskich wyników naukowych także ich prezentowanie i promowanie na seminariach i konferencjach.

Typ konkursu NCN: Polonez Bis 3

Termin składania ofert: 10.01.2024

Forma składania ofert: za pomocą poczty elektronicznej na adres borys.kuca@uj.edu.pl

Stypendium będzie przyznane na okres od 1 lutego 2024 r. do 30 września 2024 r. w wysokości 1250 zł miesięcznie. Stypendysta w ramach uczestnictwa w projekcie może mieć finansowane krót-kie wyjazdy naukowe lub szkoleniowe oraz uczestnictwo w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

· CV uwzględniające przebieg nauki (w tym listę przedmiotów powiązanych z tematyką projektu), dorobek naukowy (w tym ewentualne preprinty i publikacje), stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe i zawodowe (w tym udział w warsztatach, szkoleniach, stażach i projektach badaw-czych);

· podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.01.2024.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron