Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA


                                                                          

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie informatyki lub matematyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) posiadanie co najmniej stopnia doktora;

2) odpowiedni dorobek naukowy;

3) czynny udział w życiu naukowym;

4) doświadczenie w pracy dydaktycznej.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy,

4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 18 sierpnia 2021

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 17 września 2021.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://dso.uj.edu.pl/-nauczyciele


Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ

Data opublikowania: 18.08.2021
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron