Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w IM

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA Z HABILITACJĄ

w Instytucie Matematyki w Katedrze Matematyki Stosowanej
na Wydziale Matematyki i Informatyki
w zakresie: matematyki stosowanej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • wysoka ocena rozprawy habilitacyjnej,
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 11 31 następujące dokumenty:

 1. Podanie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 5. Autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. Wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. Informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. Ankietę dotycząca działalności naukowej,
 9. Ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 10. Recenzje rozprawy habilitacyjnej,
 11. Opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego,
 12. Oświadczenie o znajomości języka obcego,
 13. Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 14. Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 16. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 12 września 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 września 2014 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Data opublikowania: 22.07.2014
Osoba publikująca: Piotr Kamiński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron