Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty
na
Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:
•    studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
•    studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
•    jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub
•    uczestnikiem Szkoły Doktorskiej
Wymagania:
•    wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,
•    dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
•    umiejętność programowania (Python) w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych,
•    znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch.
Opis zadań:
•    prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Głębokie warunkowe modele generatywne", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu,
•    projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu,
•    współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 26 czerwca 2023, 23:59
Forma składania ofert: email
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3 000 zł. Stypendium będzie przyznane maksymalnie na okres 30 miesięcy.
W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.
Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
•    CV,
•    wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych,
•    krótki opis zrealizowanych projektów programistycznych dotyczących uczenia maszynowego.
Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres marek.smieja@uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 23).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3.07.2023.

 

Data opublikowania: 12.06.2023
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron