Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

3 konkursy na stanowisko asystenta

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ogłasza 3 konkursy na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie informatyki lub matematyki komputerowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres: dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,

5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata

6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),

7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 27 maja 2022 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 27 czerwca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2022 r.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

Data opublikowania: 02.06.2022
Osoba publikująca: Marta Wlazło

Widok zawartości stron Widok zawartości stron