Koordynatorzy

Koordynator ds. rekrutacji wybitnych licealistów – informatyka

dr Lech Duraj

pokój 3054 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7559

Kompetenecje Koordynatora ds. rekrutacji wybitnych licealistów:

1.  Reprezentacja WMI UJ w ramach współpracy z V LO w Krakowie.
2.  Nadzór nad organizacją Olimpiady Informatycznej.
3.  Koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem uzdolnionych kandydatów na studia na WMI UJ w zakresie informatyki.

 

 

Koordynator ds. rekrutacji wybitnych licealistów – matematyka

dr Andrzej Grzesik

pokój 3019 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7641

Kompetencje Koordynatora ds. rekrutacji wybitnych licealistów:

1. Koordynowanie wszelkich spraw związanych z Dziekańskim Funduszem Olimpijskim w tym:
    • odpowiedzialność za uaktualnienie treści na stronie internetowej http://www.matinf.uj.edu.pl/kandydaci/oferta-dla-najlepszych/dziekanski-fundusz-dla-olimpijczykow
    • niezbędna aktualizacja regulaminu przyznawania stypendiów,
    • przedstawienie propozycji składu Komisji Konkursowej Dziekanowi WMIUJ do akceptacji,
    • nadzór nad sprawną pracą komisji w tym ustalanie terminu obrad oraz sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej,
    • koordynacja procesu rekrutacji kandydatów na studia objętych funduszem oraz bieżące informowanie sekretariatów dydaktycznych wydziału o wynikach rekrutacji,
    • wspólnie z pracownikiem administracyjnym wydziału odpowiedzialnym za prowadzenie funduszu przedstawienie danych niezbędnych do ustalenia budżetu w terminie do 28 lutego danego roku.
2.  Koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem uzdolnionych kandydatów na studia na WMI UJ w zakresie matematyki, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad systemem opieki indywidualnej nad licealistami.
3.  Nadzór nad organizacją konkursu matematycznego Naboj.

 

 

Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i innowacyjności

dr Krzysztof Misztal

pokój 1056 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7547

Kompetenecje Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami i innowacyjności:

1.  Uczestnictwo jako przedstawiciel Dziekana w Radzie Pracodawców.
2.  Działanie na rzecz rozwoju matematyki i informatyki w Polsce.
3.  Wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału.
4.  Przedstawianie opinii o planowanych kierunkach rozwoju Wydziału 
i sposobach ich realizacji.
4.  Formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej, szkoleniowej i badawczej do aktualnych oczekiwań firm i instytucji.
5.  Działania na rzecz czynnego włączenia się pracodawców w proces dydaktyczny na Wydziale.
6.  Troska o umożliwienie studentom Wydziału odbywanie praktyk programowych, realizacji prac dyplomowych oraz staży zawodowych.
7.  Organizacja szkoleń i konferencji.
8.  Współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie.
9.  Wymiana doświadczeń, poglądów na temat miejsca i roli Wydziału w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej.
10. Formułowanie możliwości udziału Wydziału w rozwoju innowacyjności w różnych działach gospodarki.

 

 

Koordynator ds. rekrutacji wybitnych licealistów – cudzoziemcy

dr Patryk Pagacz

pokój 2013 (plan budynku wydziału)

wizytówka (USOSweb)

tel.: (+48) 12 664 7638

Kompetencje Koordynatora ds. rekrutacji wybitnych licealistów:

1.  Koordynowanie wszelkich spraw związanych z funduszem stypendialnym im. Franciszka Mertensa  w tym:
    •  odpowiedzialność za uaktualnienie treści na stronie internetowej  http://www.matinf.uj.edu.pl/kandydaci/oferta-dla-najlepszych/stypendium-mertensa,
    • niezbędna aktualizacja regulaminu przyznawania stypendiów,
    • przedstawienie propozycji składu Komisji Konkursowej Dziekanowi WMIUJ do akceptacji,
    • nadzór nad sprawną pracą komisji w tym ustalenie terminu obrad oraz sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej,
    • koordynacja procesu rekrutacji kandydatów na studia objętych funduszem oraz bieżące informowanie sekretariatów dydaktycznych wydziału i Działu Rekrutacji UJ o wynikach rekrutacji,
    • koordynacja wstępnej opieki nad stypendystami do momentu rozpoczęcia przez nich studiów,
    • wspólnie z pracownikiem administracyjnym wydziału odpowiedzialnym za prowadzenie funduszu przedstawienie danych niezbędnych do ustalenia budżetu  w terminie do 28 lutego danego roku.
2.  Koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem uzdolnionych kandydatów na studia na WMI UJ poprzez monitorowanie olimpiad międzynarodowych i zagranicznych.
3.  Współpraca ze Studenckim Zespołem Ambasadorów UJ.