Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowisko stypendysty - studenta w projekcie

Nakrycia Kleina krzywych zespolonych

realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki  UJ w Instytucie Matematyki

(kierownik projektu: dr Paweł Borówka)

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium, tj. z dniem 1.10.2021 r. jest absolwentem studiów I stopnia z matematyki.

Wymagania: podstawowa zjanomość geometrii algebraicznej, w tym teorii krzywych i powierzchni Riemanna. Dobra zjanomość algebry i analizy zespolonej.

Opis zadań: zadaniem stypendysty jest zrozumienie relacji między równaniami krzywych hipereliptycznych występujących w konstrukcji nakryć Kleina krzywych genusu 2 oraz relacji między ich Jakobianami.

Typ konkursu NCN: SONATA 15

Termin składania ofert: 24 czerwca 2021 r.

Forma składania ofert: email: pawel.borowka@uj.edu.pl

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2000 zł. Stypendium będzie przyznane n aokres 12 miesięcy.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych,
  • życiorys ( z uzwględnieniem dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji, referatów, stypendiów, nagród, udziału w projektach badawczych),
  • kopia pracy licencjackiej, listy rekomendacyjne,
  • podpisane oswiadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: pawel.borowka@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Roztrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 lipca 2021r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

W dniu 30.06.2021 r. zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko stypendysty w projekcie Sonata 15 pt. "Nakrycia Kleina krzywych zespolonych", którego kierownikiem jest dr Paweł Borówka

Imię i nazwisko

Osiagnięcia naukowe Wyróżnienia Kompetencje Łączna liczba punktów
Azur Đonlagić 4 4 2 10
Anatoli Shatsila 4 4 3 11

 

Published Date: 24.05.2021
Published by: Marta Wlazło