Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na  stanowisko stypendysty
na 
Wydziale Matematyki i Informatyki UJ
 
Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:
studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 
studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 
jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub
uczestnikiem Szkoły Doktorskiej
 
Wymagania:
podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych i nauczania maszynowego,
dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ,
umiejętność programowania (Python) w zakresie pozwalającym na przeprowadzanie eksperymentów komputerowych, 
dodatkowym atutem będzie znajomość bibliotek: TensorFlow, PyTorch.
 
Opis zadań:
prowadzenie badań naukowych w obszarze sieci neuronowych i nauczania maszynowego, zgodnie z założeniami projektu "Głębokie przetwarzanie danych strukturalnych", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu, 
projektowanie, implementacja, testowanie, utrzymanie i dokumentowanie oprogramowania tworzonego na potrzeby projektu oraz wykorzystywanego w ramach realizacji projektu, 
współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji. 
 
Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 7 lutego 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres do 1 roku i 5 miesięcy.
W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.
Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:
list motywacyjny, 
życiorys, 
wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień, 
krótki opis zrealizowanych projektów programistycznych dotyczących uczenia maszynowego.
 Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres marek.smieja@ii.uj.edu.pl (temat: Stypendium Opus 16).
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.02.2021.
Published Date: 12.01.2021
Published by: Marta Wlazło