Konkurs na stanowisko adiunkta

INFORMACJA O KONKURSIE

DZIEKAN

WYDZIAŁU MATEMATYKI

I INFORMATYKI

Adres siedziby 30-348 Kraków,

ul. Łojasiewicza 6 Tel. / fax.: 12 664 66 29                                                                                                                                             Kraków, dnia 17 grudnia 2020

 

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Informatyki Analitycznej

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w zakresie informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) posiadanie co najmniej stopnia doktora;

2) odpowiedni dorobek naukowy;

2) czynny udział w życiu naukowym;

3) doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni dagmara.waszkiewicz@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys,

3. kwestionariusz osobowy,

4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,

5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,

9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 17 grudnia 2020.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 18 stycznia 2021.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 28 stycznia 2021.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Published Date: 17.12.2020
Published by: Marta Wlazło