21 września 2017 - mgr Paweł Szafraniec

          Z A W I A D O M I E N I E

W dniu  21 września 2017 roku o godz. 12:00  w sali  1016

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, odbędzie się publiczna

obrona rozprawy doktorskiej

        mgr. Pawła SZAFRAŃCA

 

Tytuł rozprawy: ”Systems of Hemivariational Inequalities in Contact Mechanics”

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Migórski  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:  Prof. dr hab. Piotr Gwiazda  (Instytut Matematyczny PAN),  Prof. dr hab. Bogdan Przeradzki (Politechnika Łódzka)

 

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Szafrańca.
Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22.

 

Published Date: 08.09.2017
Published by: Monika Kęder