UWAGA: KORONAWIRUS COVID-19

Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem

Strona główna UJ: Epidemia COVID-19 - informacje i zarządzenia

Wirusolodzy: Negowanie pandemii jest nieetyczne i niegodziwe - apel zespołu doradczego ds. COVID-19

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegoz dnia 14 września 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku w sprawie: organizacji   kształcenia   w   semestrze   zimowym   roku   akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum)

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku  w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zarządzenie nr 28 Rektora UJ w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 8 Kanclerza UJ w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie Rektora UJ umożliwiające zbieranie wniosków o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych wyłącznie przez USOSweb

Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Rozmowa z Rektorem UJ, prof. dr. hab. med. Wojciechem Nowakiem - Pismo Studentów WUJ

Przesłanie Rektora UJ, prof. Wojciecha Nowaka do studentów

Wskazówki dotyczące zgłaszania przestępstw w czasie pandemii COVID-19 przygotowane przez Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ dla studentów, doktorantów i pracowników UJ posługujących się językiem polskim.

How to report a crime in a foreign language during the COVID-19 crisis? Guidelines for Jagiellonian University international students, PhD students and staff

 

 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki

Zarządzenie nr 2/2021 prodziekana WMiI UJ ds. studenckich z dnia 24 lutego 2021 ws. zasad hospitacji na kierunkach prowadzonych przez wydział

Zarządzenie nr 1/2021 prodziekana WMiI UJ ds. studenckich z dnia 22 lutego 2021 ws. zdalnego zaliczania przedmiotów w semestrze letnim 2020/21

Tryb zajęć w semestrze zimowym 2020/21 w ramach studiów prowadzonych przez WMiI UJ

Zarządzenie nr 4/2020 prodziekana ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w sprawie zasad prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/21 na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Pojemność sal w warunkach sanitarnych.

Tryb (zdalny lub stacjonarny) dla poszczególnych zajęć w semestrze zimowym 2020/21

Zarządzenie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ nr 3/2020 z dnia 15 maja 2020 ws. sesji zdalnej i zmian w sylabusach w semestrze letnim 2019/20

oraz załączniki:

Lista nr 1 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunku informatyka;

Lista nr 1 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunku informatyka analityczna;

Lista nr 1 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunku matematyka;

Lista nr 1 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunku matematyka komputerowa;

Lista nr 2 przedmiotów z wykazem form i metod weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (które są inne niż w sylabusach) na kierunkach prowadzonych przez WMiI UJ

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ nr 2/2020 z dnia 7 maja 2020 w sprawie sesji letniej 2019/20 i terminów egzaminów

Komunikat Dziekana dotyczący organizacji pracy i dostępu do budynku Wydziału

Obowiązki dydaktyczne w okresie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz poradnik

 

 

Informacje dla studentów i pracowników Wydziału

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Praca zdalna sekretariatów dydaktycznych od 3 listopada br. do odwołania

Harmonogram pracy hybrydowej (w systemie tygodniowym) pracowników administracyjnych WMiI UJ

Informujemy, iż wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. 

Podstawą są tu: art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), który mówi między innymi, iż w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.

 

Ważne numery:

12 664 66 29 - Dziekanat Wydziału - sprawy finansowo-kadrowe

12 664 66 28 - sprawy dydaktyczne

12 664 76 07 - administratorzy sieci

12 664 66 25 - portiernia

 

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów i zaleceń władz (szczególnie sanitarnych). Zwracamy uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z 23 marca 2020 r. - § 1, pkt. 1b - obecność w budynku wydziału powinna być ograniczona do sytuacji, "gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni".

 

 

 

Published Date: 02.06.2020
Published by: Agnieszka Dudek