Kompetencje osób kierujących dydaktyką

Osoby kierujące dydaktyką i ich kompetencje

Prodziekan ds. studenckich

 • dr hab. Piotr Niemiec

Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych

 • w Instytucie Matematyki: dr Jerzy Szczepański
 • w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej: dr Sławomir Bakalarski

Kierownicy studiów

 • I stopnia na kierunku matematyka: dr hab. Marcin Dumnicki
 • II stopnia na kierunku matematyka: dr hab. Marcin Mazur
 • I stopnia na kierunku informatyka: dr Jakub Zygadło
 • II stopnia na kierunku informatyka: dr Sławomir Bakalarski
 • I i II stopnia na kierunku informatyka analityczna: dr Iwona Cieślik
 • I i II stopnia na kierunku matematyka komputerowa: dr Małgorzata Moczurad

Zastępcy dyrektorów ds. dydaktycznych Instytutów Matematyki oraz Informatyki i Matematyki Komputerowej rozstrzygają i podejmują decyzje w następujących sprawach ujętych w "wykazie pierwszym" oraz "wykazie drugim" a dotyczących studentów (studiów I lub II stopnia) wszystkich kierunków prowadzonych przez ich instytuty:

Wykaz pierwszy:

 1. zmiany specjalności na kierunku studiów;
 2. zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne w ramach danego kierunku lub specjalności studiów;
 3. uczęszczania na zajęcia przez studentów spoza Wydziału Matematyki i Informatyki UJ;
 4. powoływania opiekunków specjalności, roku studiów, grupy studentów, praktyk;
 5. powolywania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Wykaz drugi:

 1. usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie i przywrócenia terminu egzaminu;
 2. powtarzania przedmiotu w tym samym roku akademickim
 3. wpisu warunkowego (50-punktowego),
 4. powtarzania roku;
 5. przedłużenia terminu zdawania egzaminu dyplomowego;
 6. powtarzania egzaminu dyplomowego,
 7. rozszerzenia programu studiów o przedmioty dodatkowe realizowane poza kierunkiem studenta,
 8. zaliczania zajęć w trakcie urlopu,
 9. zaliczenia dwóch lat podczas powtarzania roku,
 10. uwzględnienia zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów zaliczeniowych w okresie 5 lat od daty zdania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu w innej formie w przypadku ponownego przyjęcia na studia,
 11. uwzględnienia zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów zaliczeniowych pomimo upłynięcia 5 lat od daty zdania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu w innej formie,
 12. zmiany w toku studiów polegającej na usunięciu pewnych przedmiotów, zamianie przedmiotów na inne, przepisaniu przedmiotów z innych kierunków i uczelni oraz określania na jakich warunkach jest to możliwe,
 13. zgody na indywidualny plan lub program studiów i ich zatwierdzania.

 

Kierownicy studiów pierwszego i drugiego stopnia na wszystkich kierunkach zarządzają procesem dydaktycznym poprzez opiniowanie spraw objętych wykazem drugim, w stosunku do studentów wszystkich specjalności na tym kierunku i właściwym stopniu studiów.

Decyzje w pozostałych sprawach studenckich podejmuje Prodziekan ds. studenckich.
W szczególności są to sprawy następujące:

 1. rozstrzyganie i podejmowanie decyzji w sprawach objętych wykazami pierwszym i drugim w stosunku do studentów kierunku informatyka analityczna;
 2. skreślenie z listy studentów;
 3. wznowienie studiów;
 4. przeniesienie na studia w UJ z innej uczelni;
 5. przeniesienie studenta na inną uczelnię;
 6. zmiana kierunku studiów;
 7. obniżka lub zniesienie opłaty edukacyjnej;
 8. urlop dziekański i studencki,
 9. powtórne powtarzanie roku,
 10. egzamin komisyjny;
 11. pozostałe sprawy (niewyszczególnione powyżej) wymienione w Regulaminie studiów UJ.