Niezbędne dokumenty

W roku akademickim 2020/21 dokumenty, które należy dołączyć do wniosku składamy w następującej formie:

- w oryginale: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, zaświadczenia ze szkoły/uczelni, o zarobkach za drugi miesiąc pracy. Dokumenty te zostają w dokumentach (tak jak w poprzednich latach).

- w formie kserokopii, załącznika: akty urodzenia, umowy, PIT-y, nakazy płatnicze, wyroki o alimentach, potwierdzenie korzystania z Funduszu Alimentacyjnego.

Osoby, które w ubiegłym roku dostarczyły zaświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny z MOPS/GOPS, w tym roku nie muszą togo robić. Zaświadczenia z poprzedniego roku uznawane są za ważne.

 

Lista podstawowych dokumentów wymaganych do zweryfikowania oświadczenia o dochodach wymaganego do ubiegania się o akademik i stypendium socjalne:

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w oryginale - wszyscy dorośli członkowie rodziny

(W nagłówku zaświadczenia powinny być przywołane następujące artykuły: art. 27,30b,30c30e,30f ustawy z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.)

Jeśli członek rodziny rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, wnioskodawca powinien złożyć także drugie zaświadczenie zawierające rok podatkowy, dane podatnika wraz z numerem PESEL, formę opłacanego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku.

Jeżeli członek rodziny rozlicza się na podstawie karty podatkowej, wnioskodawca  powinien złożyć również drugie zaświadczenie zawierające następujące informacje: rok podatkowy, dane podatnika wraz z numerem PESEL, formę opłacanego podatku jak również stawkę podatku.

2. Zaświadczenie z ZUS w oryginale - jeśli brak składek, zaświadczenie nie jest wymagane.

3. Akt urodzenia niepełnoletniego rodzeństwa (kopia) - oryginał do wglądu.

4. Zaświadczenie z uczelni/szkoły - rodzeństwo pełnoletnie do 26. roku życia - oryginał.

5. Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych - podpisane oryginały - każdy dorosły członek rodziny (do wydruku w trakcie wypełniania wniosku w systemie USOS lub do pobrania).

6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy - w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - o powierzchni użytków rolnych w ha i ha przeliczeniowych - oryginał.

7. Zaświadczenia o zasiłkach, zapomogach, świadczeniach etc. - jeśli są pobierane.

8. Oświadczenie studenta o braku stałego adresu zamieszkania na terenie gminy Kraków oraz gmin ościennych (do wydruku w trakcie wypełniania wniosku w systemie USOS lub do pobrania).

9. Dochód utracony / uzyskany - aby go udokumentować złożyć należy kopię umowy i PIT 11 (oryginały do wglądu)

10. Dochód uzyskany po roku bazowym - kopia umowy (oryginał do wglądu) i zaświadczenie o zarobkach za 2-gi miesiąc wykonywania pracy (kwota netto).

11. W związku z wejściem w życie RODO, oświadczenie o dochodach (wydruk z USOSweb) zawiera dodatkową klauzulę o spełnieniu obowiązku informacyjnego względem członków swojej rodziny - student oświadcza, że poinformował członków swojej rodziny o tym, w jakim celu zbierane są dotyczące ich dane.

12. Oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy (do pobrania).

 

Koordynator pomocy materialnej może poprosić o dostarczenie innych dokumentów wymaganych do potwierdzenia sytuacji materialnej i rodzinnej studenta.

 

Przypominamy, iż wniosek wypełniony w systemie USOSweb musi zostać wydrukowany, podpisany i wraz z oświadczeniem oraz wymaganymi dokumentami złożony u koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale.