Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko asystenta

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA

w zakresie informatyki
w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach kandydata do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego zawierająca informacje o pracy doktorskiej,
 • w wyjątkowych sytuacjach posiadanie tytułu zawodowego magistra i predyspozycji do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzonych opinią opiekuna naukowego uwzględniającą informacje o wyróżniającej się pracy magisterskiej lub uczestnictwie w studiach trzeciego stopnia i perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 11 31 następujące dokumenty:

 1. Podanie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu doktorskiego lub magisterskiego,
 5. Wypełnioną ankietę osobową - ankieta osobowa.pdf
 6. Wyniki ankiety dotyczącej działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzona i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 7. Opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego,
 8. Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 9. Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
 11. Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 4 grudnia 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2014 roku.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik
Published Date: 05.11.2014
Published by: Piotr Kamiński

Web Content Display Web Content Display