Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie

Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

realizowanym na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ w Instytucie Informatyki Analitycznej

kierownik projektu: dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ

Stypendystą może zostać osoba, która z dniem 1 grudnia 2022 r., jest doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

· tytuł zawodowy magistra lub równoważny (uprawniający do rozpoczęcia studiów doktoranckich w kraju przyznania) w informatyce, matematyce lub dyscyplinie pokrewnej;

· bardzo dobre wyniki studiów;

· znajomość teorii grafów i algorytmiki; mile widziane doświadczenie naukowe i publikacje;

· dyspozycyjność na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ przez co najmniej 2 dni w tygodniu.

Opis zadań:

· prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii grafów i algorytmiki zgodnie z założeniami projektu Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu; opis popularnonaukowy projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452692-pl.pdf; osoby zainteresowane mogą otrzymać szczegółowy opis projektu;

· współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w przygotowywanie publikacji i prezentacji;

· aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 9

Termin składania ofert: 21 listopada 2022 r.

Forma składania ofert: email na adres bartosz.walczak@uj.edu.pl

Miesięczna wysokość stypendium: 5000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Wymagane dokumenty:

· krótki opis zainteresowań naukowych;

· życiorys uwzględniający dorobek i doświadczenie naukowe kandydata: publikacje naukowe, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, staże, uczestnictwo w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, udział w projektach badawczych itp.;

· kopia pracy magisterskiej oraz kopie publikacji, które nie są w otwartym dostępie;

· karta przebiegu studiów lub suplement do dyplomu z ocenami;

· dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób, które są gotowe przedstawić rekomendacje;

· podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://bartoszwalczak.staff.tcs.uj.edu.pl/rodo.pdf

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: bartosz.walczak@uj.edu.pl (temat: Stypendium Sonata Bis 9).

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 listopada 2022 r.

Published Date: 02.11.2022
Published by: Marta Wlazło

Web Content Display Web Content Display