Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko stypendysty

Konkurs na stanowiska stypendysty_2 na

Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

· studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, lub

· uczestnikiem studiów doktoranckich, lub doktorantem w szkole doktorskiej.

Wymagania:

· dobra znajomość teorii ergodycznej i dynamiki topologicznej;

· zainteresowanie problemami badawczymi określonymi w projekcie, streszczenie projektu dostępne tu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15bisp2o/streszczenia/538516-en.pdf

Opis zadań:

· prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii ergodycznej i dynamiki topologicznej, zgodnie z założeniami projektu "(Anti)Classification and invariants in dynamics", w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu;

· współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu prezentacji oraz publikacji;

· praca nad jednym z czterech głównych zadań badawczych:

1. problem gładkich realizacji;

2. klasyfikacja i niezmienniki dla układów dynamicznych o niskiej złożoności;

3. wyniki antyklasyfikujące układy dynamiczne;

4. modele topologiczne i niezmienniki dla potoków luźno bernoullowskich.

Typ konkursu NCN: POLONEZ BIS-1

Termin składania ofert: 10.10.2022 r.

Forma składania ofert: e-mail

Miesięczna wysokość stypendium mieści się w zakresie 2500 – 5000 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 24 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2024 r.

W ramach projektu istnieje możliwość finansowania krótkich wyjazdów naukowych oraz uczestnictwa w konferencjach.

Do podania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy załączyć:

· list motywacyjny;

· życiorys;

· wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych, wraz z kopiami tych prac/wystąpień;

· wskazanie jakim zadaniem badawczym chciałby się zajmować kandydat.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: pkunde.math@gmail.com (temat: Stypendium_2 Polonez Bis-1).

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 11-12.10.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.10.2022 r.

 

English version

Published Date: 26.09.2022
Published by: Marta Wlazło

Web Content Display Web Content Display